آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرایط ضروری
۲۴/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: «نظام‌نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاه‌های اجرایی
۲۴/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)
۲۴/۰۶/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن
۲۰/۰۶/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷
۲۰/۰۶/۱۳۹۷
مصوبات وزارت کشورپیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر
۲۰/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و...
۲۰/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل...
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض به میزان ۳%حق بیمه آتش‌سوزی، ۲% قراردادهای...
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص...
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۲/۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال مصوبه شماره ۴ـ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی...
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۰/ت۵۵۵۵۸هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وجوه مرخصی‌های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات از...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷