آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع...
۰۳/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شعبه سوم دیوان عدالت در حدی که...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۴...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به اینکه شاکیان بازنشسته نبوده و در موضوع...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیأت چهار نفره...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الزام به پرداخت سقف حداکثر تعیین‌شده کمک هزینه مهدکودک...
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل...
۲۲/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۱۹ـ ۱/۳/۱۳۹۶ و ۲۰۴۷ـ ۱/۱/۱۳۹۱...
۲۲/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده۶ تعرفه عوارض...
۲۲/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶...
۲۲/۰۷/۱۳۹۹