آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره۲۱۶ـ ۹۵ در خصوص اخذ...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۰۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۰۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱/۲۸ـ ۹/۶/۱۳۸۱ و بندهای...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ـ۱۴/۶/۱۳۹۴ مدیرکل روابط...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۰۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره هیأت ۲۰۷۱ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۳۲۵/۲/۲ـ۲۲/۳/۱۳۹۵ سازمان...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ ـ ۲/۴/۱۳۹۴...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸