آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت...
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶۰۲۸/۹۰ـ ۱۹/۱/۱۳۹۰...
۲۳/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعبه ۳۵ و ۵ دیوان عدالت اداری درخصوص...
۲۳/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی...
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی...
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ و جزء الف بند ۱۷ و تبصره...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۲ و ۳ دیوان عدالت اداری درخصوص هزینه...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ سازمان...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۳۲۷ ـ ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه...
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط...
۰۳/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۵ رئیس کل...
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ـ۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۵...
۳۱/۰۶/۱۳۹۷