آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ با موضوع: ابطال مواد...
۱۹/۰۹/۱۳۹۷
رأی شماره۱۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۸ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن در سال ۱۳۹۶ مصوب...
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای...
۱۵/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات سالهای...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف نهم از جدول شماره ۳ تحت عنوان منابع...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ و ۹ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن س ـ ۱۶/۸/۱۳۸۰ مدیرکل آموزش...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» دفترچه شماره (۱) راهنمای ثبت‌نام...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره۱۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کدهایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره۱۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص اعمال شرایط...
۰۵/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره۱۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه انضباطی «تاکسیدار، تاکسیران، سرویس...
۰۵/۰۸/۱۳۹۷