آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۱۰۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: اثر ابطال مصوبه ابطال شده در رأی شماره ۵۵۹ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۸...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۲...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ۱ـ ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یزد در...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۱ـ۴ از بند ۱ مسکونی مندرج در ماده ۱۸ و...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: سوابق خدمت برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۱۶ (کد ۳۱۱۰ـ ۳۰۱۰۱۰) عوارض و بهای خدمات...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۲/۱۱/۱۳۹۷ شورای...
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۰۸۹ الی ۱۰۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰...
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان...
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۰۲۴ـ ۱۰۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی...
۲۱/۱۰/۱۳۹۹
رأی شماره۹۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق مصوبه ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۷ـ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ۱ مصوبه کمیسیون...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت...
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۹۹۶ و ۹۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ نظر به اینکه صنعت نفت پس...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹