آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۰۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت حق‌الجلسه طبق مصوبات شماره ۱۸۹۳ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷،...
۲۴/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی...
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه...
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴۷۱ ـ ۹/۸/۱۳۹۲ و مصوبه...
۱۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل...
۱۴/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ...
۱۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۵۲/۳۰ ـ ۳/۳۰۹ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۵...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸