آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۹۲۷ الی ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی...
۲۴/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م ـ ۴/۱۰/۱۳۹۵...
۲۳/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰ ـ ۱۱ـ ۹/۱/۱۳۸۱ رییس...
۲۳/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰ـ۱۲/۳/۱۳۹۵...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۰۵/۲۵/۹۰۳۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۶دادستان...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند الف ماده ۳۱ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۱ بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ بند ۱ـ۲۴ از فصل اول تعرفه عوارض محلی...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۳ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷