آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳/۰۳/۱۳۹۹
رأی شماره‌های۲۶۲ و ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره...
۱۳/۰۳/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه...
۱۳/۰۳/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۷...
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۶۷ و ۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه جلسه ۱۴۴ـ ۲۵/۵/۱۳۹۵ شورای دانشگاه...
۱۵/۰۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه‌نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو هیأت علمی متعهد...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴۱تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۳ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخش «ب» ماده واحده مصوبه...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹