آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت¬ها و مؤسسات دانش¬بنیان و تجاری¬سازی نوآوری¬ها و اختراعات
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح بند (ر) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه¬های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت...
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین¬نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
اصلاحیه‌های قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا...
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۱۰) آیین¬نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح آیین¬نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح بند (ت) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸