آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ کمیسیون طرح...
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۲۷۹۶/۲۱۲/د ـ ۲۴/۱۲/۹۶ رئیس مرکز توسعه...
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان...
۰۷/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ کمیسیون ماده...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۱۴۴/۴۳ـ۷/۲/۱۳۶۷ مدیرکل دفتر...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۹۶۹/۲۰۹/۵ـ۲۷/۸/۱۳۹۴ اداره...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض به میزان دو برابر در تبصره‌های...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیفهای ۲، ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱...
۲۸/۰۵/۱۳۹۸