آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۶۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز دوم از بخشنامه شماره ۳ـ۱۳ـ۰۱ـ۱۲۰۳ـ۷/۱۳...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور حکم بر پرداخت جرایم موضوع کمیسیونهای ماده...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۶...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴/۹۷۲۶/۷۱۷ـ ۲۰/۶/۱۳۹۷...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶/۹۱ ـ۲/۱۰/۱۳۹۱ مدیرکل...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره‌های۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعاده به خدمت جانبازان
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۲۸ـ ۹۵ صرفاً در قسمت V در خصوص...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷،...
۱۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸