آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ هیأت امنای دانشگاه...
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۱۱ شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره...
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۸۸۳۰/۹۷/۲۳۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق...
۲۱/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال دستور یازدهم مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ از صورتجلسه پانزدهمین...
۲۱/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت...
۲۱/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۵۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیونهای پزشکی واجد صلاحیت برای تعیین تاریخ...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۵ از تعرفه عوارض محلی...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸