آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۲۶۲۵ و ۲۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت...
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره...
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۴۶۱ الی ۲۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶۰) صورتجلسه دوره چهارم هیأت امنای...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ هیأت امنای...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۶۶۴۴/۳/۴۱ ـ ۱/۳/۱۳۹۶...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق قسمتی از بند (۱۰) شرایط عمومی استخدام...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ ماده۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمینهای...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸