آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۴۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ...
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی...
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشی از ماده ۳ و قسمتهایی از بخش ج ـ ۳...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۸۴/۵۱۸/د ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲ دبیر شورای...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰/۱۶۰۲ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۵...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از مجوز دفترچه راهنمای آزمون استخدامی...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲۳۶۹۶۸ـ۱۲ت ـ۱۲۱۱ـ۴/۱۳ مورخ...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۸/۱۰/۱۳۹۸