آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۸۷۷۱۳/۶۰ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۷ وزیر صنعت،...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه ۵۷۷/۳۰۳/د/۵/۳۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ رئیس...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۱۷۳ جدول جذب هیأت علمی وزارت بهداشت،...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۳۵۸ و ۲۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت‌نام...
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای الف و ج بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶...
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲ـ۹/۸/۱۳۹۴ مصوب شورای...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۲۸۲۷/۲/۱۱۴ـ۶/۲/۱۳۹۴ هیأت...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲/۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم احتساب ایام مرخصی زایمان به عنوان جزئی از طول...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸