آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۱۳ الی ۲۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ایام بهره‌مندی از مرخصی زایمان جزو دوره...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۳۱۹ و ۲۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۶ موضوع مصوبه...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶...
۲۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالهای...
۲۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه...
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳/۴۷۷۱۱/۸۹ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای...
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و...
۱۸/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ـ۱ـ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح...
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون...
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مفهوم مخالف فراز پایانی بند۲ بخشنامه شماره...
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷ و ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۹ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸