آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۴۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۵/۱۱/۱۳۸۲ شورای...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسه سال ۱۳۹۳ شورای...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۶ و ۱۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ ماده۱ و ماده۳ شیوه‌نامه شماره ۵۳۹/۱/۹۲ـ...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال چهارمین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۸۵۵۸۷۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۵ سازمان اداری...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۲/۴۵ حوزه فنی و درآمد...
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند ۴۱ ـ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط...
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸