آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۱۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۹۳۴۶۵/۹۷/۹۰۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۷ جانشین...
۱۳/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۹ دومین نشست...
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضاء...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ الی ۵ بخشنامه شماره ۸۵۳۸/۹۴/۵۰۲۰...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیر الزامی دانستن استعلام از شهرداریها برای صدور...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۸۸۲۱/۷۴/۷ـ ۹/۷/۱۳۹۷ مدیرکل...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۸۲۹۵/۱۰۰/۱...
۳۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت حق‌الجلسه طبق مصوبات شماره ۱۸۹۳ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷،...
۲۴/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی...
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه...
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۸/۰۷/۱۳۹۸