آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید سهند
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر)
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بینالود
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بهارستان
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مجلسی
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید تیس
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید فولادشهر
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
۲۵/۰۶/۱۳۹۲