آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند (۱۸ـ۲ـ۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران...
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۹ و ۱۴۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۱۸ ـ ۳/۸/۱۳۹۴ و ۶۹۵/ش...
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیر...
۲۳/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۲۷۲۰/۲۸/۹۰۷۳ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ معاون...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷/۹۱/۲۳۱ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ـ ۲۵/۴/۱۳۹۶ مدیر کل روابط...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۵۰۰۴۰/۹۵ـ ۱۳۹۵ و ابطال بند...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸