آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي دكتر محمدرضا كشاورزي به عنوان معاون محتواي مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس جعفر بلوك‌آذري به عنوان مشاور و مديركل حوزه رياست مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس عليرضا شاه‌ميرزايي به عنوان معاون تنظيم مقررات مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس حامد دهقاني به عنوان معاون امنيت مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس مسعود گرشاسبي به عنوان معاون برنامه‌ريزي، پشتيباني و منابع انساني مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
تصويب‌نامه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف، اختيارات و اعضاي كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي كشور
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
تصويب‌نامه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف، اختيارات و اعضاي كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي كشور
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»
۰۱/۰۸/۱۳۹۱
اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي كشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي كشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۱