آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید ابقای رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
۱۱/۱۰/۱۳۹۳