آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از تعرفه‌های سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین‌نامه...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۶ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض و بهای...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۲/۴۵ حوزه فنی و درآمد...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۲۵ الی ۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تذکر ۲ از بند ۴ و بند ۸ نامه شماره...
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند «ج» دستورالعمل نحوه اقدام و...
۰۷/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای...
۰۷/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کد شماره ۰۰۲۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای...
۰۷/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و...
۰۷/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۹۵۰/۹۵/۳۷۰ـ۲۰/۹/۱۳۹۵ سازمان...
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۴۱۵ الی ۴۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۷ الی ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳/۰۴/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳...
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۲۵۸۰۵/۹۶...
۲۶/۰۳/۱۳۹۸