آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲
۲۱/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی...
۲۱/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی...
۲۱/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۸۷ الی ۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۱۶۴ ـ ۲۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح رأی شماره ۶۰۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ اداره کل روابط...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق تبصره۳ ماده۱۲۱ آیین‌نامه اجرای قانون...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم،...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۴/۰۵/۲۰۱/۲/۴۶۰۱۱ـ...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی...
۱۹/۰۳/۱۳۹۸