آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۵۰۰۴۰/۹۵ـ ۱۳۹۵ و ابطال بند...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۹۹۵/۹۳/۴/ش ـ ۲۵/۴/۱۳۹۳...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۲۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ـ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ از صورتجلسات شماره ۳۶ ـ ۲۵/۷/۱۳۹۴...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ت» ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳، بند...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱/۲۳۹۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۲ الی ۱۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۷۸۷۶/ت۵۵۰۶۸هـ...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مجلس...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۲/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۶/۰۸/۱۳۹۸