آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه درخصوص اصلاح عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور...
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص اقدام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان...
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تعیین بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری...
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص قیمت عرضه داخلی نفت کوره بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی این فرآورده
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق‌العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۸ بابت...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۶۲۷/ت۳۶۹۱۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن، تا تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۹
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض...
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبات جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت امناء صندوق توسعه ملی
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص ساماندهی فعالیت های مستقر در خارج از محدوده های شهری شمال شرق تهران (جاجرود، سعیدآباد،...
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری ها
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند «هـ» ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶
۰۵/۱۲/۱۳۹۸