آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱/۷/۱۳۹۶ معاون توسعه...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۶...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره۳/۵۷۰۹/۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت تعاون،...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۸۵۷۰/۹۲/ص...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۷...
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۹، ۱۵ و ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳...
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ هیأت امنای دانشگاه...
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۱۱ شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره...
۲۶/۰۶/۱۳۹۸