مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۸۷
پنج‌شنبه،۶ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۹۷
آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردان‌ها موضوع تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر