مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۸۹
چهارشنبه،۱۲ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۲
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات