مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۸۹
چهارشنبه،۱۲ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۲
آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور