مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۹۰
پنج‌شنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۳
قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده