مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۹۰
پنج‌شنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۳
آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی