مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۵۹۰
پنج‌شنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۳
اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی