مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۹۱
یکشنبه،۱۶ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۵
آیین‌نامه اجرایی قانون معادن