مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۹۵
دوشنبه،۲۴ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۱۲
آیین‌نامه بانکداری دولتی