شماره ویژه نامه: ۴۸۲
پنج‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۲۴
اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری