مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۰۰
چهارشنبه،۹ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۵
تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از شمول حکم ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری