مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۰۰
چهارشنبه،۹ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۵
مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع به بانک مسکن،...