مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۰۰
چهارشنبه،۹ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۵
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص ایجاد دانشگاه و توسعه خدمات طب سنتی ایرانی ـ اسلامی