مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۰۰
چهارشنبه،۹ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۵
آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها