مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۰۰
چهارشنبه،۹ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۵
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی