مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۶۰۱
یکشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۸
تفویض اختیار در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی