مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۴۸۳
دوشنبه،۲ مرداد ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۲۷
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت