مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۰۲
سه‌شنبه،۱۵ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۳۰
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن درخصوص انجام مطالعات پایه، شناسایی، پی‌جویی، اکتشافات عمومی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک