مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۰۲
سه‌شنبه،۱۵ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۳۰
رأی شماره ۱۵۰ـ ۱۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری