مرجع تصویب: شوراي عالي آموزش و پرورش
شماره ویژه نامه: ۹۱۱
چهارشنبه،۲۶ آبان ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۴
آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه