مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۲۶
دوشنبه،۶ آبان ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۹۷
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری