مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۶۲۶
دوشنبه،۶ آبان ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۹۷
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست