مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۲۹
دوشنبه،۱۳ آبان ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۰۳
رأی شماره‌های ۴۴۰ـ ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی]وزارت ورزش و جوانان[