مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۶۳۲
شنبه،۲۵ آبان ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۱۱
قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند