مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۶۳۸
پنج‌شنبه،۱۴ آذر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۲۸
قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)