مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۰۷۸
چهارشنبه،۷ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۹۸
اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک