مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۰۷۸
چهارشنبه،۷ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۹۸
اصلاح ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین