مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۲۳۴
یکشنبه،۱۱ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۳۴
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۴