مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۲۳۵
سه‌شنبه،۱۳ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۰۲
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۵