مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۸۰
پنج‌شنبه،۱۵ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۰۴
رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض به میزان ۳%حق بیمه آتش‌سوزی، ۲% قراردادهای امانی و پیمانی، ده درصد سهم خدمات فنی، عوارض تفکیک و نقل و انتقال و عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک