مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۰۸۰
پنج‌شنبه،۱۵ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۰۴
رأی شماره ۲/۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال مصوبه شماره ۴ـ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی بندر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری‌های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی از تاریخ تصویب