مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۰۸۰
پنج‌شنبه،۱۵ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۰۴
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۰/ت۵۵۵۵۸هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷